Vispārēja informācija par uzņēmumu dibināšanu Latvijā:

 • Ieguvumi
 • Pamatprasības uzņēmuma reģistrācijai Latvijā
 • Uzņēmumu juridiskās pamatformas Latvijā
 • Prasības pamatkapitālam
 • Pamatinformācija par nodokļiem Latvijā

Biznesa uzdevumi, kurus var atrisināt, dibinot uzņēmumu Latvijā:

 • Likumīgi optimzēt nodokļus
 • Aizsargāt nemateriālos ieguldījumus
 • Atvieglot tirdzniecību ar Eiropas un starptautiskiem klientiem
 • Izmantot uzņēmumu ka holdingu
 • Turēt nekustamo un kustamo īpašumu
 • Saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā

Rekvizīti valsts nodevu maksājumiem

Maksājumu rekvizītu uzņēmumu dibināšanai

Zemāk ir norādīti rekvizīti valsts nodevu maksājumiem, kas ir nepieciešami uzņēmumu reģistrēšanai vai izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Uzņēmumu reģistrā.

Valsts nodevas Latvijas Uzņēmumu reģistrā

Saņēmēja nosaukums: Vaksts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Saņēmēja banka: Vaksts kase
Saņēmēja bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja bankas numurs: LV84TREL1060190913200

Maksājums par obligāto publikāciju Latvijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis"

Saņēmēja nosaukums: VSIA “Latvijas Vēstnesis"
Reģistrācijas numurs: 40003113794
Saņēmēja banka: AS SEB Banka AS Swedbank
Saņēmēja bankas kods: UNLALV2X HABALV22
Saņēmēja bankas numurs: LV56UNLA0002100609196 LV31HABA0551027727297

Valsts nodevas un obligāto publikāciju Latvijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” var apmaksāt gan ar bankas pārskaitījumu pirms dokumentu iesniegšanas Latvijas Uzņēmumu reģistrā, gan ar bankas maksājumu karti, iesniedzot dokumentus Latvijas Uzņēmumu reģistrā.

 

Skatiet arī:

Pieteikties
Tiešsaites saruna
Jautājiet šeit